Göğüs Cerrahisi

Klinik Hakkında

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde yapılan tedavi ve ameliyatlar:

 • Tüp - Kateter Torakostomi
 • Perkütan Plevral Effüzyon Drenajı Ve Plörodezis
 • İnsizyonel / Eksizyonel Biyopsiler
 • Kesi Sütürasyonları
 • Torakotomiler
 • Bronkoskopi (Rijit Ve Fleksible)
 • Mediastinoskopi
 • Özefagoskopi (Yabancı Cisim Çıkarma Amaçlı)
 • Kaburga Amputasyonu Ve Dezartikülasyonları
 • Akciğer Rezeksiyonları (Wedge, Segmentektomi, Lobektomi, Pnömonektomi) Ve Mediastinal Lenf Nodu Dizeksiyonları
 • Akciğer Kistik Hastalıklarına Yönelik Girişimler (Kistotomi + Kapitonaj, Kistektomi, Enükleasyon, Wedge Rezeksiyon, Perikistektomi)
 • Servikal Ve Skalen Lenf Nodu Eksizyonel Biyopsileri
 • Mediastinal Tümör Eksizyonları
 • Timektomiler (Extented)

11 Ocak 2022